Nama
:
Lukman, S.Ag., M.A
NIP
:
19720218 199905 1 001
Tempat, Tgl. Lahir
:
Lamlhom, 18-02-1972
Pangkat/Gol.
:
Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan
:
Guru Madya
Email
:
lukmanharun271@gmail.com
HP
:
Riwayat Pendidikan
:

MIN LAMHOM 1985

MTsN 1 BANDA ACEH 1988

MAN 1 BANDA ACEH 1991

S1 TARBIYAH TBA IAIN AR-RANIRY 1998 

S2 KEPENDIDIKAN ISLAM UIN AR-RANIRY 2012 

Pengalaman Jabatan
:

GURU MTsN 8 ACEH BESAR 1999-2018

GURU MAN I ACEH BESAR 2019-SEKARANG